پرروتز باسن

پروتز باسن

امروزه بیشتر افراد بر این باورند که مطلوب ترین شکل بدن شامل باسنی گرد و پر است. این به آن معناست که